Правила прийому 2017

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

001

 

 

Провадження освітньої діяльності у Київському університеті культури здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 458499 від 07.07.2014 року).

Правила прийому до Київського університету культури (далі – Правила прийому) розроблені Приймальною комісією Київського університету культури (далі – Приймальна комісія) відповідно до законодавства України та Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умови), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за номером №1515/29645, Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) молодший спеціаліст, бакалавр, магістр та ліцензованого обсягу університету, затвердженого Міністерством освіти і науки України 2015 року, наказу Міністерства освіти і науки України від 11 квітня 2017 року № 579 «Про затвердження Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу для здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» в 2017 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 року за № 575/30443, наказу Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2017 року № 637 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 року за №646/30514 та затверджені Вченою радою Київського університету культури (Протокол №  05  від 10  січня 2017 року, протокол №  10  від 09 червня 2017 року,).

Правила прийому діють протягом календарного року.

 

І. Загальні положення

1.1. У цих Правилах прийому терміни вживаються в таких значеннях:

відбіркова комісія – структурний підрозділ приймальної комісії, який виконує її окремі функції у відокремленому структурному підрозділі вищого навчального закладу;

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо;

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до вищого навчального закладу;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція вищого навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу вищого навчального закладу, структурного підрозділу вищого навчального закладу, який знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження вищого навчального закладу) для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (напрям підготовки, одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, закриті та небюджетні конкурсні пропозиції;

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до цих Правил прийому та Умов прийому; конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти обчислюється з урахуванням коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття вищої освіти незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів вступників відповідно до цих Правил прийому та Умов прийому (на конкурсній основі);

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до Київського  університету культури;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;

презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – форма вступного випробування, що може бути передбачена при вступі для здобуття освітнього ступеня доктора філософії, яка передбачає заслуховування та обговорення повідомлення вступника;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до цих Правил прийому та Умов прийому;

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття ступеня бакалавра, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), що може використовуватись за спеціальностями, які визначені Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796;

технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду  заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (або такого, що здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми певного ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України«Про зайнятість населення».

1.2. Вищий навчальний заклад Київський університет культури оголошує прийом для здобуття вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії та освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста в межах ліцензованого обсягу відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, виданої в порядку, установленому законодавством та на підставі затверджених Правил прийому, у тому числі і у відокремлених структурних підрозділах:

Відокремлений підрозділ „Дніпропетровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури ”;

Відокремлений підрозділ „Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури ”;

Відокремлений підрозділ „Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури ”.

Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий (третій) та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс відповідного року набору.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного ступеня та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

Фінансування підготовки фахівців у Київському університеті культури здійснюється:

за кошти фізичних та юридичних осіб;

1.3. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, сформовані Київським університетом культури.

1.4. Для здобуття ступенів вищої освіти до Київського університету культури приймаються:

особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, – для здобуття ступеня бакалавра (див. додаток 5 до Правил прийому);

особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра (див. додаток 4 до Правил прийому);

особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії (див. додаток __10__ до Правил прийому).

Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Вступники приймаються на навчання на перший курс, у тому числі зі скороченим терміном навчання. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на другий (третій) курс (див додаток 3 (таблиця 3) до Правил прийому) або на перший курс (зі скороченим терміном навчання). Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий або старші курси.

Відраховані здобувачі вищої освіти ступеня бакалавра мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у тому самому або іншому вищому навчальному закладі.

1.5. Особливості прийому до вищих навчальних закладів осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

1.6. Особливості прийому до вищих навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.

1.7. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів.

Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах одного вищого навчального закладу (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обясягу шляхом перенесення заяви)

1.8. Організацію прийому вступників до Київського університету культури здійснює Приймальна комісія (відбіркова комісія – для відокремлених структурних підрозділів), склад якої затверджується наказом керівника Київського університету культури, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію Київського університету культури, затвердженим Вченою радою університету у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про Приймальну комісію оприлюднюється на веб-сайті КУК.

Керівник Київського університету культури забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівника Київського університету культури  та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Київського університету культури, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії,  в день прийняття або не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.

1.9. У 2017 році набір вступників для здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра не проводиться. Набір вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться за окремими Умовами прийому.

1.10. Іногородні студенти денної форми навчання за поданням факультетів університету забезпечуються гуртожитком. Поселення вступників та студентів до гуртожитку здійснюється відповідно до затвердженого у Київському  університеті культури Положення про студентський гуртожиток.

 

ІІ. Конкурсний відбір

2.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами прийому та Умовами прийому випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років (див. додаток 5 (таблиця 5) до Правил прийому);

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, для вступу за спеціальністю 081 “Право” – у формі єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до встановленого законодавством порядку (з урахуванням додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю)  (див. додаток 4 до Правил прийому);

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра (на другий), (третій) курс (з нормативним строком навчання) на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста – у формі фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста (див. додаток 3 до Правил прийому);

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, – у формі фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста (див. додаток 3 до Правил прийому);

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки), – у формі фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома про попередню освіту у межах вакантних місць ліцензованого обсягум (див. додаток 3)

Київський університет культури здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

Порядок конкурсного відбору осіб, які вступають до Київського університету культури для здобуття ступеня бакалавра, магістра та обчислення конкурсного балу наведено у додатку 9 до цих Правил прийому.

2.2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, розрахованого відповідно до цих Правил та Умов прийому.

2.3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають:

2.3.1. Особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

2.3.2. Особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

2.3.3. Особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

2.3.4. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

2.3.5. Особи, які в 2017 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета (ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа);

2.3.6. Особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії вищого навчального закладу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

2.3.7. Особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

2.3.8. Громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

2.3.9. Громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

2.3.10. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року.

Особи, зазначені в підпунктах 2.3.1 –2.3.3 цього пункту Правил прийому та в абзацах другому – четвертому пункту 3 розділу ІІІ Умов прийому, мають право на зарахування за співбесідою.

Особи, зазначені в підпунктах 2.3.4 –2.3.10 цього пункту Правил прийому та в абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому, дванадцятому пункту 3 розділу ІІІ Умов прийому, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року

Особи, зазначені в підпункті 2.3.6 цього пункту Правил прийому та в абзаці дев’ятому пункту 3 розділу ІІІ Умов прийому, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.

Особи, зазначені в підпункті 2.3.6 цього пункту Правил прийому та в абзаці сьомому пункту 3 розділу ІІІ Умов прийому, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з якого (яких) не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в підпункті 2.3.6 цього пункту Правил прийому та в абзаці восьмому пункту 3 розділу ІІІ Умов прийому, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.

Особи, зазначені в підпункті 2.3.8 цього пункту Правил прийому та в абзаці десятому пункту 3 розділу ІІІ Умов прийому, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925 (при вступі до Київського університету культури не застосовується).

2.4. При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 “Право” особи, які не можуть взяти участь в єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, які для виконання єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702; вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 червня 2017 року, можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань.

 

ІІІ. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування

3.1. Фінансування підготовки здобувачів у Київському університеті культури здійснюється:

за кошти фізичних та юридичних осіб.

3.2.  Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей (див. додаток 3 (таблиця 3)).

Особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного диплома.

3.3. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.

3.4. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається Київським університетом культури у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.

3.5. На навчання для здобуття ступеня бакалавра Київський університет культури приймає на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань (див. додаток 3 (таблиця 3)).

Особа може вступити до Київського університету культури для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткового вступного випробування з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

3.6. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань з урахуванням середнього бала додатку до диплому бакалавра. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули ОКР «Спеціаліст» (див. додаток 4 (таблиця 4)).

Особа може вступити до Київського університету культури для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

Приймальна комісія Київського університету культури зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами ІV–VI та пунктом 10.1 розділу X цих Правил прийому.

3.7.  Київський університет культури має право приймати на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил прийому.

Київський університет культури має право приймати на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс в цьому навчальному закладі за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил прийому. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Київський університет культури здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

3.8. Київський університет культури може зараховувати результати вступних випробувань, творчих конкурсів абітурієнтів з інших навчальних закладів, за умови, що результати вступних випробувань/творчих конкурсів мають прохідний бал встановлений Правилами прийому до КУК.

3.9. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Київського університету культури приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

 

ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Під час вступної кампанії Приймальна комісія Київського  університету культури працює з 8.00 до 20.00 без вихідних.

4.2. Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формою навчання прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників, проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти
повної

 

загальної середньої

повної загальної середньої
Реєстрація електронних кабінетів, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 29 червня – до 1800 25 липня 2017 року 29 червня –  

 

18 серпня 2017 року

 

 

Початок прийому заяв та документів

 

12 липня 2017 року 18 липня

 

2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, що проводить Київський університет культури о 1800

 

20 липня 2017 року

13 серпня

 

2017 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО о 1800

 

26 липня 2017 року

16 серпня

 

2017 року

Строки проведення Київським університетом культури творчих конкурсів 17 липня – 26 липня 2017 року

 

(у декілька сесій)

27-30липня

 

14 – 17 серпня

2017 року

(у декілька сесій)

Строки проведення Київським університетом культури вступних іспитів. 21 липня – 26 липня 2017 року 14 – 17 серпня

 

2017 року

Строки проведення Київським університетом культури співбесід 21 липня – 23 липня 2017 року 14 – 17серпня

 

2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години

 

05 серпня 2017року

20 серпня

 

2017 року

Закінчення строків виконання вимог вступниками, рекомендованими до зарахування  

 

не пізніше 12 серпня 2017 року

27 серпня

 

2017 року

Терміни зарахування вступників  

 

не пізніше 14 серпня

2017 р.

Не пізніше

 

30 серпня

2017 року

Додатковий конкурсний відбір та дозарахування вступників які подавали документи до КУК  у встановлені строки  

 

Не пізніше 15 вересня

2017 року

Не пізніше 30 вересня

 

2017 року

 

Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала.

4.3. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (на основі раніше здобутих освітніх (освітньо-кваліфікаційних) рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра) прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Київський університет культури, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра за скороченими програмами, проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
 

 

Початок прийому заяв та документів

 

12 липня 2017 року 20 липня

 

2017 року

Закінчення прийому заяв та документів о 1800

 

24 липня 2017 року

20 серпня

 

2017 року

Строки проведення вступних випробувань  

 

25 липня – 31 липня 2017 року

21 – 25 серпня

 

2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 05серпня 2017 р. 26 серпня

 

2016 року

Закінчення строків виконання вимог вступниками, рекомендованими до зарахування не пізніше 12 серпня 2017 року 27 серпня

 

2017 року

Терміни зарахування вступників – не пізніше 14 серпня

 

2017 року

– не пізніше 30

 

серпня

2017року

Додатковий конкурсний відбір та дозарахування вступників які подавали документи до КУК  у встановлені строки  

 

Не пізніше 15 вересня

2017 року

 

 

Не пізніше 30 вересня

2017 року

       

 

4.4. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Київський університет культури, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
 

 

Початок прийому заяв та документів

 

12 липня 2017 року

 

 

 
Закінчення прийому заяв та документів 25 серпня 2017 року  
Строки проведення Київським університетом культури фахових випробувань та вступних екзаменів 01 серпня – 28 серпня 2017 року

 

 

 
Закінчення строків виконання вимог вступниками, рекомендованими до зарахування 30 серпня 2017 року  
Терміни зарахування вступників  не пізніше 31 серпня 2017 року

 

 

 
Додатковий конкурсний відбір та до зарахування вступників які подавали документи до КУК  у встановлені строки Денна форма навчання –  Не пізніше 15 вересня

 

2017 року

Заочна  форма навчання –  Не пізніше 30 вересня

2017 року

 

 
         

 

Строки вступної кампанії на навчання на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) визначаються Правилами прийому і наведені у пункті 4.3 цього розділу.

Строки вступної кампанії на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра визначаються Правилами прийому і наведені у пункті 4.3 цього розділу.

Порядок та строки вступної кампанії для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за іншою формою навчання в Київському університеті культури  визначаються Правилами прийому і наведені у пункті 4.3 цього розділу.

4.5 Зарахування на дистанційну форму навчання проводиться Приймальною комісією Університету з 12 липня 2017 року по 31 грудня  2018 року.

Особи, які виявили бажання навчатися на дистанційній формі подають особисто до Університету заяву, в якій вказують обраний напрям підготовки (спеціальність), документ про освіту (кваліфікацію) в оригіналі, або копію (для осіб, які мають вищу освіту), 6 кольорових фотокарток розмірами 3х4 см. Особи, які мають незакінчену вищу освіту, подають академічну довідку в  оригіналі.

Паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство, пред’являється особисто.

4.6. Переведення і поновлення до Київського університету культури здійснюється, як правило, в канікулярний період.


4.7 Київський університет культури має право приймати на навчання осіб, які здобули базову або повну вищу освіту (на підставі диплому молодшого спеціаліста або бакалавра), для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (іншою спеціальністю) у межах вакантних місць  ліцензованого  обсягу  та успішної здачі фахових випробувань.

 

V.Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Київського університету культури

5.1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 2.3 розділу ІІ цих Правил прийому, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви в електронній формі або особисто до Консультаційного центру Приймальної комісії.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 2.3 розділу ІІ цих Правил прийому

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

5.2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією Київського університету культури згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645 (див. додаток 8).

Київським університетом культури створено консультаційний центр при Приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі, який розпочинає працювати з 29 червня.

5.3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Київського університету культури. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5.4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

5.5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу;

військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків передбачених законодавством);

документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності);

медичну довідку за формою 086-о (оригінал) при вступі на спеціальності: «Хореографія», «Сценічне мистецтво»,  «Готельно-ресторанна справа»;

академічну довідку внутрішнього зразка (для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за іншою формою навчання в Київському університеті культури).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

5.6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

копію екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників, що вступають на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 081 “Право”);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

копію медичної довідки за формою 086-о при вступі на спеціальності: «Хореографія», «Сценічне мистецтво»,  «Готельно-ресторанна справа»;

академічну довідку внутрішнього зразка (для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за іншою формою навчання в Київському університеті культури).

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

5.7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 2.3 розділу ІІ цих Правил прийому, або право на зарахування за квотами-1, передбачене пунктами 3.5, 3.7 розділу ІІІ цих Правил прийому, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких спеціальних прав.

5.8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією Київського університету культури. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.9. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних прав щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних прав на здобуття вищої освіти.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

5.10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Київського університету культури протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на інформаційних стендах  КУК на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

5.11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.12. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Київським університетом культури на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяв.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах,без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

5.13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

5.14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий вищим духовним навчальним закладом до 06 вересня 2014 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради цього вищого навчального закладу (цієї наукової установи) щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

 

VI. Організація та проведення конкурсного відбору

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на перший курс бакалавра до Київського університету культури, зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з української мови та літератури (перший предмет), історії України, математики (другий предмет), загальноосвітнього предмета, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (передбачається право вступника на вибір з двох предметів із запропонованого переліку згідно додатку 5 Правил прийому), або творчого конкурсу (третій предмет) (див. додаток 5 (таблиця 5)).

Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, або складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних і науково-педагогічних працівників, які є членами предметних (атестаційних) комісій.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра (ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, зараховуються:

результати вступного іспиту з іноземної мови, інших фахових випробувань;

для вступу за спеціальністю 081 «Право» – бали єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, що має такі складові:

тест з права;

тест загальної навчальної правничої компетентності;

тест з іноземної мови (англійська мова або  німецька мова  або  французька мова).

Порядок вступу на навчання та проведення єдиного фахового вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до законодавства.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для ступеня магістра, конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та додаткових показників конкурсного відбору, визначених Правилами прийому (див. додаток 4 (таблиця 4)), конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

Порядок конкурсного відбору осіб, які вступають до Київського університету культури для здобуття освітнього ступеня магістра та обчислення конкурсного балу наведено у додатку 9 до цих Правил прийому.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів з спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних випробувань (іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень), передбаченими Правилами прийому (див. додаток 10).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Відповідно до правил прийому до Київського університету культури  особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

6.4. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються Правилами прийому (крім вступу на основі повної загальної середньої освіти та вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право») (див. додаток 9).

6.5. Конкурсний бал розраховується:

для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за формулою

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів (див. додаток __ Правил прийому); П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмета (див. додаток __ Правил прийому); А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (див. додаток 7 до Правил прийому).

Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 встановлюються Київським університетом культури з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не повинен перевищувати 0,25 (0,5 – для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво»); К4 не може перевищувати 0,1. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1 (див. додаток 5 Правил прийому).

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

В інших випадках конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та інші показники конкурсного відбору відповідно до Правил прийому.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

При різній кількості складових в конкурсному балі повинен дотримуватись принцип рівності прав вступників.

6.6. Київський університет культури самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі.

6.7. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого Приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

6.8. Програми співбесід затверджуються головою Приймальної комісії КУК не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головою Приймальної комісії КУК не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

У програмах повинні міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

6.9. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.10. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Київським університетом культури, розглядає апеляційна комісія Київського університету культури, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

6.11. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази.

6.12. Рішенням Приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Київському університеті культури.

6.13. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій Приймальна комісія, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.

6.14. Інформацію про призерів (осіб, нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

 

VII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

7.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

7.2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 7.1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то Приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази за наступним принципом:

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту з відзнакою, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

вступники, які мають вищі бали з конкурсу творчих здібностей при вступі на спеціальності: «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», «Дизайн», «Хореографія», «Музичне мистецтво», «Сценічне мистецтво», «Журналістика»;

7.3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

7.4. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються  у повному обсязі на стендах  Київського  університету культури.

7.5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування  затверджуються рішенням Приймальної комісії. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 7.3 цього розділу.

7.6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на ступінь магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на ступінь доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу VІІІ цих Правил прийому.

7.8. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії Київського університету культури.

Рішення Приймальної комісії про рекомендування до зарахування розміщується стендах  КУК, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 

VІІІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

8.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього,військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами прийому та цими Правилами прийому, до Приймальної (відбіркової) комісії Київського університету культури. Подані оригінали документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану Приймальною комісією.

8.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування втрачають право в поточному році на зарахування на навчання, крім випадків, визначених у розділі  Х  цих Правил прийому.

8.3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається пунктом 8.1 цього розділу

 

ІX. Коригування списку рекомендованих до зарахування

9.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування передбачених у пункті 8.1 розділу VІІІ цих Правил прийому.

9.2. . Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 8.1 розділу VІІІ цих Правил прийому.

Договір про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

9.3. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

X. Наказ про зарахування,

10.1. Накази про зарахування на навчання видаються керівником Київського університету культури на підставі рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді Приймальної комісії КУК у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі ІV цих Правил прийому або відповідно до нього.

10.2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 11.5 розділу ХІІ цих Правил прийому.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до Київського університету культури за власним бажанням, відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

10.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з Київського університету культури, про що видається відповідний наказ.

10.4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 10.2, 10.3 цього розділу, місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

 

ХІ.  Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Київського університету культури

11.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Метою акредитації представників засобів масової інформації (далі – ЗМІ) є забезпечення прав журналістів і прав громадян на отримання інформації, всебічного, повного, оперативного та вільного розповсюдження достовірної інформації про діяльність Приймальної комісії Київського університету культури, створення сприятливих умов для здійснення професійної діяльності акредитованих журналістів як осіб, які виконують громадянський обов’язок і забезпечують право громадян на інформацію.

Право на акредитацію мають зареєстровані відповідно до чинного законодавства України ЗМІ незалежно від форм власності і складу засновників, а також зарубіжні ЗМІ, акредитовані при Міністерстві закордонних справ України.

Заявка на акредитацію подається до Приймальної комісії Київського університету культури  до 02 червня 2017 року на офіційному бланку редакції ЗМІ і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою представляється копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ (для друкованих ЗМІ) та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

Заявка на акредитацію повинна містити такі відомості:

повне найменування ЗМІ;

його засновників (співзасновників) або видавця (видавців);

тираж, періодичність (для електронних ЗМІ – канал і регіон мовлення);

юридичну та фактичну адресу редакції ЗМІ, регіон розповсюдження, поштову адресу (у тому числі індекс);

прізвище, ім’я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери його робочих телефонів і факсів;

номери робочих телефонів і факсів редакції, електронну адресу;

прізвище, ім’я, по батькові журналіста, який рекомендується на акредитацію (повністю), його рік народження, посаду, робочий телефон, мобільний телефон (за бажанням);

прізвище, ім’я, по батькові технічного фахівця, його посаду, робочий телефон.

Заявка на акредитацію приймається в оригіналі. Заявка на акредитацію, що не містить зазначених вище відомостей, до розгляду не приймається.

Порядок допуску журналістів і технічних працівників до приміщення Київського університету культури, доступу до інформації та документів визначається законодавством України з урахуванням загального режиму та регламенту роботи Приймальної комісії.

11.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою Приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях.

11.3. Вищий навчальний заклад зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому,  оприлюднюються на офіційному веб-сайті КУК.

11.4. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання.

11.5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, права на зарахування за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

11.6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.